721 273 353

793 016 619

biuro@orled24.pl

Regulamin

Definicje

 

1. Użytkownik Osoba fizyczna, os. prawna lub jedn. organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w sklepie internetowym orled24.pl na cele związane z działalnością gospodarczą, a więc osoba nie będąca konsumentem.

2. Przedsiębiorca Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z hurtowni.

3. Sklep Sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym: www.orled24.pl

4. Umowa zawarta na odległość Umowa zawarta z użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin Niniejszy regulamin sklepu.

6. Zamówienie Oświadczenie woli użytkownika składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.

7. Konto Konto użytkownika w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

8. Formularz rejestracji Formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta użytkownika.

9. Formularz zamówienia Interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk Element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez użytkownika produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt Dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży Umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między użytkownikiem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Postanowienia ogólne

 

1.1.        Sklep internetowy dostępny pod adresem www.orled24.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność ORLED24 Oświetlenie i akcesoria LED Marcin Ostrowski z siedzibą w Nowej Soli, pod adresem: ul. Witosa 16/1, 67-100 Nowa Sól, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 9252021495, REGON 081081461, email: biuro@orled24.pl, tel.: 721-273-353 (zwanej dalej Sprzedawcą). 

1.2.        Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną. 

1.3.        Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu www.orled24.pl. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury zakładania konta użytkownika i składania zamówienia. 

1.4.        Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami i punktu 9, który jest skierowany wyłącznie do klientów będących przedsiębiorcami a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się tylko do konsumentów lub tylko do przedsiębiorców. 

 

Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia na oferowane przez Sprzedawcę produkty Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu www.orled24.pl, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

2.1.        Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Nadto Sprzedawca może świadczyć usługę Newsletter dla Klientów, którzy zgłoszą chęć jego otrzymywania. 

2.2.        Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko albo nazwę firmy Klienta, kontaktowy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu. 

2.3.        Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

2.4.        Usługa Newsletter polega na rozsyłaniu za pomocą poczty elektronicznej do Klientów, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę, biuletynu informacyjnego o nowościach i promocjach w Sklepie oraz o bieżącej działalności Sprzedawcy. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez kliknięcie w link zawarty w otrzymanej wiadomości e‑mail lub poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego żądania drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu. 

Do korzystania z usług niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub wyższej oraz z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności wirusy komputerowe, konie trojańskie, spam (niezamówione wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców) oraz ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami. 

Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. 

Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni. 

 

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 

3.1.        Sprzedawca przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową Sklepu www.orled24.pl. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza zamówienia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

3.2.        Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.orled24.pl, kliknięcie polecenia dodaj do koszyka, wybór sposobu płatności i dostawy, wypełnienie formularza zamówienia, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie polecenia „Kupuję i płacę”. Sprzedawca informuje, że zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty. 

3.3.        Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie. 

3.4.        Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Następnie Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowiącą jednocześnie oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 

3.5.        Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim. 

 

Ceny i płatność

4.1.        Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). 

4.2.         Podane na stronach Sklepu ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, o których mowa w punkcie 5 niniejszego Regulaminu. 

4.3.        Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

4.4.        Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b) w formie płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl;

c) gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

d) gotówką w momencie osobistego odbioru towaru. 

4.5.        W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub przy odbiorze osobistym, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze zakupionych produktów.    

4.6.        Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

 

Dostawa

 

5.1.        Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Klient dokona odbioru osobistego. W przypadku złożenia zamówienia na produkty, których łączna cena przekracza kwotę 500,00 złotych brutto, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca. 

5.2.        Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt realizacji zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. 

5.3.        Zamówione przez Klienta produkty dostarczane są na adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient wypełniając formularz zamówienia. 

5.4.        Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowanie na terenie Polski. 

5.5.        Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych, liczonych:

a) w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu przelewy24.pl - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

b) w przypadku płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

c) w przypadku odbioru osobistego – od dnia zawarcia umowy sprzedaży, przy czym Sprzedawca poinformuje Klienta o gotowości produktów do odbioru za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

5.6.        Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

 

Procedura rozpatrywania reklamacji

6.1.        Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). 

6.2.        Reklamacje można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu, jak również za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie Sklepu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie (na przykład paragon lub fakturę VAT). Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. 

6.3.        Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany dostarczyć rzecz na adres siedziby Sprzedawcy.

Reklamowany towar należy wysłać do nas na adres:

ORLED24, ul. Witosa 16/1, 67-100 Nowa Sól

6.4.        Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. 

6.5.        Sprzedawca informuje, że w przypadku udzielenia dodatkowo gwarancji na produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu, gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

6.6.        Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

7.1.        Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 niniejszego Regulaminu. 

Zwracany towar zwróć do nas na adres:

ORLED24, ul. Witosa 16/1, 67-100 Nowa Sól,

7.2.        Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), jak również załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

7.3.        W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

7.4.        Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7.5.        W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

7.6.        Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

7.7.        Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności w stosunku do umowy:a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

7.8.        Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle oferuje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. 

7.9.        Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

8.1.        Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

8.2.        W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku. 

8.3.        Klient ma również możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 

8.4.        Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Ochrona danych osobowych

 

9.1.      Sprzedawca przetwarza dane osobowych swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). 

9.2.      Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

9.3.      Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu. 

9.4.      W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

 

Postanowienia końcowe

 

10.1.      Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy. 

10.2.      Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

Reklamacje i zwroty

Informacje

Lokalizacja

Strona stworzona w kreatorze WebWave.

Witosa 16/1

67-100 Nowa Sól

orled24@gmail.com